27 Şubat 2015 Cuma

20 Soruda Modern Sanat-Bölüm:1

20 Soruda Modern Sanat-Bölüm:1

1. Modern sanatın başlangıcı hangi döneme tarihlendiriliyor? Modern sanatın başlangıcı üzerine tartışmalar söz konusu. Plastik değerler açısından bakılırsa Edouard Manet’nin 1863 tarihli ‘Kırda Öğle Yemeği’ isimli tablosu milat olarak kabul edilebilir. Sanatın toplumsal tarihi açısından ise Gustave Courbet’nin 1850’li yıllarda bir sanatçı olarak kendini toplum içinde farklı bir yere konumlandırma çabası sanat tarihinde modernist dönemin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.
2. Modern sanat akımlarının sona erişi hangi döneme rastlıyor? İkinci Dünya Savaşı  sonrası ABD’de Jackson Pollock, Willem de Kooning gibi sanatçılarla şekillenen ‘Soyut Dışavurumculuk’ akımı ile birlikte modern sanat dönemi sona erer. 1950’li yılların ortalarında İngiltere’de, sonlarında ise ABD’de ortaya çıkan ‘Pop Art’ başka bir dönemin habercisidir.
3. Başlıca modern sanat akımları hangileridir? 
Kronolojik olarak sıralamak gerekirse; izlenimcilik, post-izlenimcilik, fovizm, ekspresyonizm, kübizm, fütürizm, konstrüktivizm, Dadaizm, sürrealizm, soyut ekspresyonizm. Bunların dışında bir Akım olarak değerlendirilemeyecek ama ayrı bir başlık altında incelenmesi gereken Soyut Sanat’ı da sayabiliriz.
4. Modern sanatta müzenin işlevi nedir? 
Modern sanat tarihine bakıldığında bir kurum olarak müzenin çok önemli olduğu görülür. Müzelerin koleksiyonları, buralarda düzenlenen sergiler, sergilerin katalogları modern sanat tarihinin  şekillenmesinde en önemli rolü oynadı. Örneğin 1929 yılında New York’ta kurulan MoMA (Museum of Modern Art; Modern Sanat Müzesi) ve bu Müzenin ilk müdürü Alfred H. Barr Jr. 20’nci Yüzyıl'ın ilk yarısında modern sanat alanını belirleyen en önemli aktörlerden oldu. Barr’ın 1939 yılında gerçekleşen ‘Kübizm ve Soyut Sanat’ isimli sergi için kalene aldığı katalog yazısında kullandığı şema uzun süre referans olarak gösterildi.
5. Avantgarde ne demek? 
Aslen Fransızca'da askeri bir terim olan avantgarde, öncü birlik anlamına gelir. Sanat Alanında ise yenilikçiliğe ve deneyselliğe işaret eder. Terimi sanat alanına ilk uyarlayan ise 19’uncu yüzyıl Fransız sol teorisyenlerinden Saint-Simón.
6. Modern sanat akımları nasıl isimlendirildi? 
Batı sanat tarihinde eleştirmenlerin rolü oldukça önemli. Izlenimcilik, fovizm, Kübizm gibi modern sanat akımlarına isimlerini sanat yazarları, eleştirmenleri verdi. Üstelik bu isimlendirmeler, kübizm dışında, genellikle küçümseyici dalga geçen eleştiriler içinden çıktı. Fütürizm, Dadaizm, sürrealizm gibi akımlar ise akımın sanatçıları tarafından isimlendirildi.
7. Modern sanatın şekillendiği merkezler nerelerdir? 
19’uncu Yüzyılda tek merkezin Paris olduğu iddia edilebilir, ama 20. Yüzyıl ile birlikte Paris'in yanı sıra Zürih, Moskova, Berlin, Münih, gibi başka merkezler de ortaya çıktı.
8. Neden modern sanat akımlarının büyük bir kısmı Paris'te ortaya çıktı? 
Paris'te 19. Yüzyılda geleneksel sanat anlayışını devam ettiren Akademinin çok güçlü olması, ‘Salon Sergileri’ gibi etkinliklerin belirleyici olması bu otoriter kurumlara karşı çıkışların yeşermesini beraberinde getirerek, sanat Alanında dinamizmin doğmasına yol açtı. Yeni koleksiyonerlerin ortaya çıkışı, galeri sisteminin olgunlaşmaya başlaması  ve asıl olarak Paris'in Kozmopolit yapısı kentin modern sanatın en önemli merkezi kıldı.
9. Modern Sanatın ‘güzel’ ile olan ilişkisi nedir? 
Modern sanatın geleneksel anlamda güzellik kaygısı yoktur. Bilakis ‘güzel’i alaşağı etmeyi hedefler.
10. Modern Sanatın ‘akıl’ ile olan ilişkisi nedir? 
Modern Sanatın akıl ile tutarlı bir ilişkisi yoktur. Paul Cézanne gibi sanatçılar geometriyi bir araç olarak kullanarak aklı önemserken, Salvador Dali gibi sanatçılar aklı reddederek bilinçdışını ön plana çıkarttılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder